Deelnamevoorwaarden voor beurs 2016

Algemeen

(1) De Marius van der Sandt beurs (hierna: 'de Beurs") is een initiatief van de Marius van der Sandt Stichting (hierna: 'de Stichting').
(2) De beurs zal in 2016 voor de derde keer worden toegekend aan maximaal 3 jonge gedreven talentvolle fotografen uit Nederland en/of België.
(3) Deelname staat open voor alle Nederlandstalige natuurfotografen uit Nederland en België die op de sluitingsdatum voor de inschrijving (10 september 2016) 29 jaar of jonger zijn. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.
(4) De beurs houdt in dat de gekozen talenten een jaar lang intensief begeleid worden door vooraanstaande professionele Nederlandse natuurfotografen, te weten Jan Vermeer, Jasper Doest, Bas Meelker, Theo Bosboom en Joris van Alphen. Het is te allen tijde mogelijk dat een van deze fotografen wordt vervangen in geval van verhindering. Bij de workshops en bijeenkomsten die zullen worden gehouden kunnen alle relevante aspecten van het vak van natuurfotograaf voorbij komen, niet alleen technische aspecten maar bijvoorbeeld ook beeldbewerking, ontwikkeling van visie en marketing. Het is de bedoeling dat de talenten gedurende de looptijd van de beurs werken aan een project, waarvan de resultaten gepubliceerd worden in een of meer Nederlandse fototijdschriften en daarnaast wellicht geëxposeerd worden. Aan het toekennen van de beurzen zal zoveel mogelijk publiciteit gegeven worden.
(5) De inzendingen worden beoordeeld op basis van de fotografische kwaliteit, originaliteit en motivatie. Inzendingen die niet compleet zijn of niet aan de technische of andere eisen voldoen, worden buiten beschouwing gelaten. Het is mogelijk dat kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek om hun inzending toe te lichten.
(6) De inzendingen worden beoordeeld door een jury, die naar verwachting zal bestaan uit een bestuurslid van de Stichting, Betty Kruit en (een aantal van) de onder (4) genoemde fotografen. De jury zal binnen korte termijn na het sluiten van de inzending bijeenkomen en spoedig daarna de winnende deelnemers informeren.
(7) Het oordeel van de jury is bindend, ook in kwesties waarin deze voorwaarden onverhoopt niet voorzien. Er kan niet gecorrespondeerd worden over de uitslag. De jury behoudt zich het recht voor om de beurzen niet of niet allemaal toe te kennen, indien het niveau van de inzendingen naar haar oordeel te laag is.

Voorwaarden in te zenden foto's
(8) Iedere deelnemer dient 8 tot 12 van zijn beste foto's in te sturen via We transfer naar , nadat op de website van de stichting (www.mvdss.nl) het aanmeldformulier is ingevuld en verzonden. De foto's dienen te worden aangeleverd in jpeg formaat in de hoogste kwaliteit, op 1920 pixels aan de langste zijde, kleurprofiel Adobe 1998 of sRGB.
(9) Het thema van de in te sturen foto's is de natuur in de brede zin van het woord. Het exacte onderwerp mag door de deelnemer zelf bepaald worden (landschap, wildlife, macro, abstract, mens en natuur, etc). Landschappen met menselijke invloeden (skyline, vuurtoren, etc.) zijn toegestaan. De foto's mogen in binnen- en buitenland gemaakt zijn en er hoeft geen onderlinge samenhang tussen de beelden te bestaan (het mag natuurlijk wel).
(10) Bij het maken van de foto's mag er geen wet- en regelgeving zijn overtreden en mogen er geen methoden zijn toegepast die het welzijn van dieren, planten of andere elementen uit de natuur kunnen hebben aangetast. Indien er op wildlife foto's van dieren uit een dierentuin staan of van dieren die anderszins in hun vrijheid beperkt zijn, dient dit te worden aangegeven door een C (van captive) in de titel te zetten. Door inzending van de foto's bevestigt de deelnemer dat hij de foto's zelf gemaakt heeft en dat hij daarop de auteursrechten bezit.
(11) Het is toegestaan om foto's in te zenden die al een prijs hebben gewonnen in een andere competitie of die al gepubliceerd zijn.
(12) De in te zenden foto's mogen niet zo danig bewerkt zijn dat de boodschap van de foto wezenlijk anders is dan in het originele beeld. Normale bewerkingen en het optimaliseren van foto's in Lightroom en/of Photoshop of een ander beeldbewerkingsprogramma zijn toegestaan. Het is niet toegestaan om mensen, dieren of andere objecten (anders dan sensorvlekjes en hele kleine storende plekjes) uit een foto te verwijderen. HDR, panoramabeelden (stitchen) en focus stacking zijn wel toegestaan. In geval van twijfel is de deelnemer desgevraagd verplicht om de originele raw files van de ingezonden beelden aan te leveren, zodat gecontroleerd kan worden of de bewerking aan de regels voldoet. Daarnaast dient er van iedere ingezonden foto desgevraagd een hoge resolutie bestand van voldoende kwaliteit voor een grote afdruk te kunnen worden aangeleverd door de winnende deelnemers.

Uitvoering beurs
(13) Winnende deelnemers verbinden zich om actief deel te nemen aan alle in het kader van de beurs georganiseerde activiteiten en om met volle toewijding aan het project te werken, tenzij er een absolute verhindering is. Tijdens de workshops en bijeenkomsten zullen redelijke aanwijzingen van de fotografen en/of het bestuur opgevolgd worden.
(14) Deelnemers gaan ermee akkoord dat de door hen ingezonden foto's door de Stichting kosteloos gebruikt kunnen worden in publicaties over de Stichting of de Beurs in tijdschriften en kranten, in exposities, bij presentaties, op de website van de Stichting en in andere marketinguitingen. Dit gebruiksrecht geldt voor de duur van twee jaar gerekend vanaf de sluitingsdatum van de inzendingen. Bij publicaties zal er te allen tijde naar gestreefd worden om de naam van de fotograaf erbij te vermelden.
(15) Winnende deelnemers gaan er voorts mee akkoord dat de resultaten van het project (het door hen aangeleverde beeldmateriaal, inclusief – indien beschikbaar - filmmateriaal) door de Stichting en haar partners (waaronder tijdschriften, sponsoren, organisaties van festivals e.d.) op dezelfde wijze gepubliceerd en gebruikt kunnen worden gedurende drie jaar na aanlevering aan de Stichting. De stichting zal de winnende deelnemers steeds op de hoogte houden van (mogelijkheden tot) publicaties en ander gebruik van het beeldmateriaal.
(16) Voor ieder ander mogelijk gebruik van de foto's zal de Stichting altijd van te voren contact opnemen met de deelnemer.
(17) De deelnemers behouden te allen tijde zelf het auteursrecht op hun foto's.